Mediefostran

Mediefostran utvecklar och förstärker de färdigheter människan behöver för att leva i en mediekultur. Mediefostran berör växelverkan människor emellan, utbildningsfrågor, individen som medieproducent – och mycket mer. Allmänna diskussioner kring mediernas roll bidrar till att vi bättre kan förstå och förklara dess hot och möjligheter för individen och för samhällets framtid. Därför är det viktigt att inom mediefostran stöda människans samhälleliga deltagande och stödja kreativiteten och det kritiska tänkandet i medieverklighetens alla områden.

Utöver att vara vetenskap och undervisning är mediekunskap också en del av alla fostrares arbetsinsats i att stöda barns, ungas – och vuxnas färdighet i mediekritik. Detta görs i skolor, hem, bibliotek och på nätet.

Mediekunskap är en del av skolornas läroplan, men rollen som mediefostrare faller på alla samhällsgrupper. Det är därför viktigt att kunna erbjuda alla samhällsgrupper information och stöd i denna process.

Ökad mediekompetens bidrar till att stärka individens sociala självförtroende och utvecklar rollen som deltagande samhällsaktör och konsument. Dagens mediekultur kräver kunskap i allt från medieproduktion och informationssökning till kännedom om mediepåverkan och digitalt välmående. Mediekulturen styrs av samhälles sociala normer varmed ökad mediekompetens berör både individen och kollektivet i en större kontext.

Mediekunskap är ett tvärvetenskapligt forsknings- och undervisningsområde, mellan pedagogik och kommunikationsvetenskap där man lär sig upptäcka och betrakta mediers inverkan och betydelser för individer och samhällen. Mediekunskapsrelaterad forskning bedrivs inom flera vetenskapsbranscher, både mång- och tvärvetenskapligt och praktisk mediekunskap går att koppla till flera av de ämnen som undervisas i skolan.