16/03/2016

Träff för svenskspråkiga mediekunskapsaktörer 7.4. kl.12

Nätverket för mediekunskapsaktörer i Svenskfinland samlas för sin nästa träff torsdagen den 7 April kl. 12. Träffen äger rum på Pelitalo i Helsingfors (Sörnäs Strandväg 31, 2. våningen). Före vi diskuterar vad som är aktuellt så finns det möjlighet att höra om Pelitalos verksamhet och spela tillsammans. Vill du vara med? Anmäl dig i så fall till Isabella Holm (isabella.holm(a)medikasvatus.fi, +358 50 501 7330) senast 4.4.

10/03/2016

Hur kan man använda appar i undervisningen?

Tabletter och interaktiv teknik är ett av de hetaste ämnena i skolan. Vad som är viktigt är inte bara att man använder tekniken utan hur man knyter dess användning till pedagogiken och lärandet. Sällskapet för mediefostran har gjort en sammanfattning Appar för grundskolan och förskolan som hjälper fostrare att hitta och använda appar som ett stöd i lärandet. Du kan bekanta dig med den här. Du kan bekanta dig med den här.

28/08/2014

IPR University Center godkändes som kollektivmedlem

Sällskapets nyaste kollektivmedlem är IPR Univeristy Center. IPR University Center är en skild avdelning gemensam för fyra högskolor, Svenska handelshögskolan, Helsingfors universitet, Aalto-universitetet och Åbo universitet. Administrativt sett hittas avdelningen vid Svenska handelshögskolan. Till IPR Universitys huvudsakliga uppgifter hör att främja forskning, utbildning och informationsspridning av immaterialrättsliga frågor.

Institutet har sedan 2010 haft i gång projektet Operight vars mål är att stärka lärares kännedom av upphovsrättsliga frågor. Projektet stöds av undervisnings- och kulturministeriet.

28/08/2014

Träff för mediekunskapsaktörer med svenskspråkig verksamhet 22.10!

Har ditt arbete med mediekunskap att göra? Vilka slags frågor (eller svar) har du om barn och smarttelefoner, sociala medier, ungas medievanor, mediekunskap för seniorer eller nyhetsmediernas kris?

Välkommen att delta i grundandet av ett svenskspråkigt mediekunskapsnätverk i Finland 22.10 kl.14-16 i Vetenskapens hus i Helsingfors. Sällskapet för mediefostran kartlade den svenskspråkiga mediekunskapsverksamheten i Finland under våren och sommaren 2014. Tanken är att denna kartläggning skall fungera som ett startskott för ett närmare samarbete olika aktörer emellan.

Mer information om evenemanget här.

Kontakta Sällskapets koordinator Isabella Holm för mer information på 050 501 7330 eller isabella.holm(at)mediakasvatus.fi.

17/07/2014

Suomalaisten ja korealaisten nuorten medialukutaidon arviointi

Mediakasvatusseuran kevään selvitys on jatkoa mediataitojen arviointikeskustelulle

Medioilla on nuorille tärkeä merkitys kansalaisuuden, oppimisen ja tulevaisuuden osaamisen näkökulmista. Teknologiasta ja siihen liittyvästä kulttuurisesta osaamisesta aikaisempia sukupolvia riippuvaisemmat nuoret tarvitsevat riittävät mediataidot pärjätäkseen koulutus- ja työmarkkinoilla. Suomi ja Korean tasavalta ovat molemmat esimerkkimaita, joissa nuorten koulutukseen ja mediataitojen tukemiseen on panostettu viime vuosina esimerkiksi lisäämällä teknologiaa kouluihin ja sisällyttämällä medialukutaidon vaatimuksia opetusta ja kasvatusta ohjaaviin asiakirjoihin. Molemmat maat ovat myös PISA-mittauksissa korkealla sijoilla eli nuoret ovat lähtökohtaisesti taitavia esimerkiksi lukemaan, kirjoittamaan ja laskemaan. Mediataitojen kohdalla kuitenkin taitojen arviointia on tehty vasta vähän (kts. Kupiainen, 2013; Kotilainen & Kupiainen, 2012). Se ei ole ihme, sillä niiden arviointi on haastavaa. Mediataitojen kohdalla puhutaan monipuolisista lukemisen, tuottamisen, analyysin ja kriittisyyden taidoista sekä myös turvataidoista. Niiden laajamittainen arviointi ja sen myötä mediakasvatuksen laadun mittaaminen on yhteinen, pitkäjänteisyyttä ja testausta vaativa tehtävä.

Tutkimusasetelmasta
Mediakasvatusseuran korealainen harjoittelija Sol Baek on tuottanut yhdessä Mediakasvatusseuran avainhenkilöistä koostuvan työryhmän kanssa selvityksen suomalaisten ja korealaisten nuorten mediataidoista luoden itsearviointiin perustuvan kyselyn. Lisäksi Baek tuottaa vertailevan analyysin maiden välisistä yhteneväisyyksistä, eroista ja kehittämitarpeista. Kyselytutkimus on toteutettu avoimena verkkokyselynä hyödyntäen SurveyMonkey-kyselytyökalua. Kysely on ollut suomeksi ja koreaksi ja siihen on pyydetty vastaamaan 16-22-vuotiaita nuoria.

Kyselylomakkeessa arvioitiin esteettisiä ja luovia mediataitoja, vuorovaikutustaitoja, kriittisen analyysin taitoja, turvataitoja sekä taitoja, jotka liittyvät tiedonhallintaan (kts. UNESCO 2012). Lisäksi nuoria pyydettiin kertomaan, millaisiin aktiviteetteihin he ovat osallistuneet liittyen taitojen toteuttamiseen. Kyselylomakkeeseen saatiin vastaajia hyödyntämällä laajamittaisesti Mediakasvatusseuran kotimaisia verkostoja ja Koreassa puolestaan käännyttiin mm. koulutusta tukevien nuorisojärjestöjen verkostojen puoleen. Tavoitteena oli saada 100 vastaajaa molemmista maista.

Keskeisiä kyselytutkimuksen avulla selvitettäviä asioita olivat:

  • Millaisia taitoja suomalaisilla ja korealaisilla nuorilla on? Miten he arvioivat niitä?
  • Millaisia samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia kahden ryhmän väliltä voidaan löytää?
  • Millaisia vahvuuksia ja heikkouksia mediataitojen osalta voidaan löytää molemmissa maissa? Kuinka niitä voisi kehittää?

Jatkalukemista..

22/05/2014

Presentation av Sällskapet för mediefostrans styrelse

Sällskapet för mediefostran fick under sitt årsmöte 27.3 en ny styrelse. Flera tidigare styrelsemedlemmar fick understöd för en fortsatt roll och fem nya styrelsemedlemmar blev invalda.

Harald Antskog, Axxell

Jag är utbildad medianom YH-. Jag arbetar som ansvarig lärare för dokumentärfilmslinjen och Indiefilmlinjen på folkhögskolan Axxell. Under mina år som lärare på folkhögkola har jag varit med och utvecklat ett flertal medieutbildningar med olika inriktningar. Hur människor och samhället påverkas av olika former av media och då inte minst sociala medier upplever jag som mycket intressant. Som ny suppleant i styrelsen vill jag det närmaste året framför allt bekanta mig med sällskapet för mediefostrans verksamhet från insidan och vill i första hand arbeta för de svenskspråkiga intressena i organisationen.

Tiina Salmio, Plan Suomi Säätiö

Koulutukseltani olen valtiotieteen lisensiaatti, ja työskentelen kehitysyhteistyöjärjestö Plan Suomi säätiön kotimaan yksikössä lasten osallisuus ja mediakasvatuksen ohjelmapäällikkönä. Vastaan työssäni muun muassa Lastenhallituksen toiminnan koordinoinnista, lasten osallisuushankkeista, osallistavasta vaikuttamistyöstä ja kotimaan työn mediakasvatushankkeista. Plan Suomi näkee mediakasvatuksen yhtenä globaalikasvatuksen osana. Plan Suomen mediakasvatuksen johtotähtenä on YK:n lapsen oikeuksien sopimus ja sen tunnetuksi tekeminen. Mediakasvatuksen välineillä tehdään YK:n lapsen oikeuksien sopimusta ja kehitysmaiden lasten arkea tunnetuksi sekä edistetään sopimuksen toteutumista. Mediakasvatus on ensisijaista muun muassa lasten ja nuorten kehitysmaakuvan monipuolistamiseksi. Toisaalta Plan pyrkii saamaan lasten omaa ääntä kuuluviin mediassa, erityisesti lasten ja nuorten omia lasten oikeuksia ja kehitysmaita koskevia viestejä. Uutena hallituksen jäsenenä toivon tuovani uusia näkökulmia seuran yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja osallistamiseen sekä kansainväliseen yhteistyöhön.

Päivi Litmanen-Peitsala, Kirjastot.fi

Olen FM, viestinnänsuunnittelija Kirjastot.fi:ssä, joka on kaikkien kirjastojen yhteinen palvelu. Olen mukana lukuisissa valtakunnallisissa projekteissa ja työryhmissä, jotka edistävät kansalaisten digitaitoja ja mahdollisuuksia aktiiviseen kansalaisuuteen. Työtaustani on toimittajan ja mainonnan suunnittelijan. Koulutan digitaitoja ja pyrin solmimaan yhteyksiä kumppaneihin, joiden kanssa kirjastot voivat paremmin toimia nyky-yhteiskunnassa tehtäväänsä toteuttaen.

Mika Salomaa, Yleisradio

Työskentelen Ylellä mm. yle.fi/oppiminen -palvelun tuottajana. 17 Yle-vuoden aikana olen harjoitellut tuottamista televisiossa, radiossa ja nyt netin puolella. On tullut hääräiltyä juontajana, toimittajana, ohjaajana, kuvaajana ja milloin minäkin. Välillä olen hommaillut viestinnän opettajana ja välillä kouluttajana. Kaikenlaiset mediasisällöt sekä niihin liittyvät tekniset härpäkkeet ovat intohimoni monessakin suhteessa, erityisesti nykyään kun media on meissä ja me olemme osa sitä.

Mikko Hartikainen, Opetushallitus

Työskentelen Opetushallituksessa yleissivistävän koulutuksen kehittämistehtävissä taide-, kulttuuri- ja mediakasvatuksen asiantuntijana. Olen koulutukseltani kuvataideopettaja (TaM). Nykyisiin virkatehtäviini kuuluu erityisesti kuvataiteen opetuksen kehittäminen perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja taiteen perusopetuksessa. Lisäksi toimin myös taito- ja taideaineiden lukiodiplomien kehittämisen asiantuntijatyöryhmän vetäjänä. Työnkuvaani kuuluu myös taiteeseen, mediaan ja visuaaliseen kulttuurikasvatukseen kytkeytyvät kehittämishankkeet, koulutusten suunnittelu ja kouluttajana toimiminen. Mediakulttuureilla on merkittävä rooli työssäni ja vapaa-ajallani. Opetussuunnitelmauudistuksessa minua on pohdituttanut ennen kaikkea laajaan tekstikäsitykseen pohjautuva monilukutaito ja kulttuurisen moninaisuuden kysymykset. Haluan olla kehittämässä opetusta eheyttävää ja osallistavaa mediapedagogista lähestymistapaa, jossa oppijat tutkivat yhdessä kohtaamiaan kulttuurisia ilmiöitä kaikkien oppiaineiden ja oppiainerajat rajat ylittävässä opetuksessa.

Hallituksessa vanhoina jäseninä jatkaa tällä hallituskaudella puheenjohtaja tutkija, tohtori Olli Vesterinen Helsingin yliopistolta, toiminnanjohtaja Outi Freese Koulukinosta, toiminnanjohtaja Jaana Fedotoff Koordinaatista, toimittaja Pauliina Grönholm, professori Sirkku Kotilainen Tampereen yliopistolta, Tapio Kujala Kansanvalistusseurasta, Hanna Niinistö Turun yliopistolta, Jere Rinne Otavan opistolta ja Suvi Tuominen Verkestä.