Här samlar vi ett nyhetsflöde av mediekunskapsrelaterade nyheter på svenska. Har ni en mediekunskapsnyhet att dela med er? Skicka den åt oss här.

30.9.2014

UKM: Enkät om framtidens grundskola

Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) har inlett utvecklingsprojektet Framtidens grundskola – En nystart. Målet med projektet är att få en bild av den grundläggande undervisningens nuläge och dithörande fenomen, orsakerna till de försvagade inlärningsresultaten och behoven att utveckla den grundläggande undervisningen. Som en del av projektet Framtidens grundskola önskar UKM att olika intressegrupper kommer med synpunkter, bland annat skolelever, studerande, vårdnadshavare, lärare, rektorer och andra sakkunniga i undervisningssektorn. Resultaten används för att utveckla den grundläggande utbildningen.

Läs mer om projektet här och besvara enkäten här.

30.9.2014

Playful Learning Center och Rovio Fun Learning Research Lab öppnar sina dörrar.

Playful Learning Center (PLC) har öppnats vid institutionen för lärarutbildning vid Helsingfors universitet. Centrets mål är att undersöka lärande genom lek och spel tillsammans med experter från det pedagogiska fältet och finska företag.

I samband med Playful Learning -centret öppnas dessutom ett internationellt forskningsutrymme, Rovio Fun Learning Research Lab, där man kommer att undersöka pedagogiska lösningar för lärande genom spel och där också Angry Birds Playground -projektet för småbarn analyseras.

Centret har öppnat sina förrar 16.9.2014 och understöds av Tekes.

30.9.2014

Elokuvalisenssis utbud växer

elokuvalisenssi

 

M & M Viihdepalvelu  har fler importörer och filmföretag under sin Elokuvalisenssi-årslicens.

Från och med 1.9.2014 hör också Paramount Pictures och Universal -filmföretagen till årslicensen som erbjuds till daghem, skolor, ungdomslokaler och bibliotek. I och med inkluderandet av dessa företag har filmutbudet vuxit märkbart med tusentals filmnyheter och -klassiker.

Med årslicensen får man fritt visa filmer av följande importörer och filmföretag: Atlantic Film, Buena Vista, Columbia Tristar Pictures, Hollywood Pictures, MGM, Pixar, Touchstone Pictures, Sony Pictures, Walt Disney Pictures ja Warner Bros. och numer också Paramount Pictures och Universal.

Mer information:

Eero Tenhola
M & M Viihdepalvelu Oy
eero.tenhola@viihdepalvelu.com
www.viihdepalvelu.com
www.elokuvalisenssi.fi
gsm. +358 (0)40 500 4545

29.8.2014

Skolorna får uppdaterade anvisningar om marknadsföring och sponsring

Utbildningsstyrelsen och Konkurrens- och konsumentverket har reviderat sina anvisningar om marknadsföring och sponsring i skolor och läroanstalter. De uppdaterade anvisningarna gäller även samarbete med organisationer och sammanslutningar.

Anvisningarna Koulujen ja oppilaitosten sekä yritysten ja yhteisöjen välinen yhteistyö, markkinointi ja sponsorointi gäller bl.a. skolfotograferingar, mellanmålsautomater, användning av kommersiella idrottstjänster i undervisningen, användning av medierna i undervisningen, marknadsföring av tävlingar och evenemang, sponsring, medelanskaffning och försäljning av produkter och tjänster till elever och studerande.

Strängare övervakning av marknadsföring till minderåriga

Samarbetet med företag och sammanslutningar betraktas i de nya anvisningarna som en fast del av skolornas företagsamhetsfostran och konsumentfostran. I grunderna för läroplanerna uppmanas läroanstalterna att aktivt samarbeta med företag och sammanslutningar som del av det normala skolarbetet och studierna.

Skolorna och läroanstalterna är för affärslivet en lockande marknadsföringskanal, och strävandena att utnyttja denna kanal har ökat. Informations- och kommunikationstekniken har gjort det lättare för företag att nå barn och unga.

Elever och studerande under 18 år är dock i särskild ställning med tanke på konsumentskyddet. Marknadsföringen som riktar sig till dem bedöms strängare än i genomsnitt.

Barn och unga är därtill en viktig konsumentgrupp, som fattar egna köpbeslut och kan påverka sina föräldrars köpbeslut. Föräldrarna har som fostrare rätt att besluta hurdan marknadsföring som riktas till deras barn. Därför behövs intimt samarbete med hemmen.

Utbildningsstyrelsens och Konkurrens- och konsumentverkets gemensamma promemoria är avsedd som ett stöd för skolorna och läroanstalterna för samarbetet med företag och sammanslutningar. Promemorian innehåller en uppdatering av Konkurrens- och konsumentverkets anvisningar från år 2004 om marknadsföring som riktar sig till barn, Utbildningsstyrelsens anvisningar om exkursioner och annan verksamhet utanför skolan från år 2006 och Utbildningsstyrelsens och Folkhälsoinstitutets anvisningar om sötsaks- och läskedrycksautomater från år 2007.

Promemorian finns på Utbildningsstyrelsens webbsida på adressen och på Konkurrens- och konsumetverkets webbplats
Den svenska versionen utkommer inom kort.

 

28.8.2014

Mondokio -redskapet för att behandla nyheter internationellt

Mondokio  – ”världens öga” på italienska – är en nätsida riktad till andra stadiets skolinstitutioner och unga i åldern 15-18 år. Tjänsten vill visa internationella nyheter ur flera perspektiv genom att behandla dem kritiskt och lära ut käll- och mediekritik.

Genom att klicka på en nyhet på nätsidan visas i vilka delar av världen det har rapporterats om ämnet. Mondokio erbjuder också en möjlighet att diskutera med andra användare i realtid, globalt. Mondokio publicerar i medeltal tre världsnyheter per vecka genom att använda flertalet mediekällor och genom att översätta nationella nyheter till engelska från tolv olika språk.

Mondokio är en avgiftsbelagd tjänst som påbörjar sitt samarbete med finska skolor under hösten 2014. Läs mer här.

28.8.2014

Barn använder sociala medier för att få nya vänner

Enligt en färsk undersökning ser över 60 % av finska barn i lågstadieåldern möjligheten att knyta nya vänskapsband som en av de viktigaste skälen att vara aktiv i sociala medier. Att hitta nya vänner är nästan lika viktigt som att upprätthålla kontakten till existerande sociala nätverk. Av vuxna är det endast omkring en tiondel som använder sociala medier för att knyta nya vänskapsband. Jatka lukemista..

28.8.2014

Internationella evenemang hösten 2014

World Summit on Media for Children
Tid: 8-10.9.2014
Plats: Kuala Lumpur, Malesia
Evenemangets hemsida hittar du här.

Konferensens mål är att öka förståelsen för barns medierelationer globalt, höja barnprograms status och fästa uppmärksamhet vid produktionen och spridningen av barnprogram. Under konferensen kommer handledande principer också att utformas för medieinnehåll riktade åt barn. Jatka lukemista..

28.8.2014

Träff för mediekunskapsaktörer med svenskspråkig verksamhet 22.10!

MEDIAKASV_LOGO_YMPHar ditt arbete med mediekunskap att göra? Vilka slags frågor (eller svar) har du om barn och smarttelefoner, sociala medier, ungas medievanor, mediekunskap för seniorer eller nyhetsmediernas kris?

Välkommen att delta i grundandet av ett svenskspråkigt mediekunskapsnätverk i Finland 22.10 kl.14-16 i Vetenskapens hus i Helsingfors. Sällskapet för mediefostran kartlade den svenskspråkiga mediekunskapsverksamheten i Finland under våren och sommaren 2014. Tanken är att denna kartläggning skall fungera som ett startskott för ett närmare samarbete olika aktörer emellan.

Mer information om evenemanget här.

Kontakta Sällskapets koordinator Isabella Holm för mer information på 050 501 7330 eller isabella.holm(at)mediakasvatus.fi.

28.8.2014

Revideringen av ungdomslagen inleds

Ungdomslagen skall förnyas. Meningen är att beredningen görs öppet och i samarbete med aktörer inom ungdomsarbetet, -väsendet och -politiken samt unga. Man önskar även att verksamhetsområden som samarbetar med ungdomsärenden ger sin syn på innehållet i den nya ungdomslagen. Målet är att den nya ungdomslagen träder i kraft från och med 1.1.2016.

Arbetssättet med en öppen beredning av lagförslag och ett diskuterande arbetssätt, som instiftats vid tidigare förnyelser av ungdomslagen fortsätter.

Arbetet inleds med att man genom olika temaenkäter och evenemang samlar in åsikter om vilka frågor som är i behov av att förnyas.

Som stöd för beredningen öppnades de första enkäterna 15.4. Den ena gäller förslag till ungdomslagens innehåll och den andra den åldergräns som lagen föreskriver för begreppet ungdom. Läs mer här.

18.6.2014

Enkät för lärare om användandet av film i undervisningen

Showing films and other audio-visual content in European Schools – Obstacles and best practices är en europeisk enkätundersökning om medie- och informationskunnighet med speciell fokus på filmers roll i läroplanen. Undersökningen görs i samarbete mellan Autonomous University of Barcelona, European Think Tank on Film and Film Policy, CUMEDIAE – Culture and Media Agency and Europe och AEDE – European Association of Teachers. Projektet är under arbete fram till oktober 2014. Läs mer om projektet här (på engelska).

Besvara enkäten om användning av film i undervisningen här (på engelska).

1 4 5 6 7