Här samlar vi ett nyhetsflöde av mediekunskapsrelaterade nyheter på svenska. Har ni en mediekunskapsnyhet att dela med er? Skicka den åt oss här.

23.2.2016

Specialunderstöd för att främja mediefostran utlyses

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser till ansökan maximalt 524 000 euro för att främja mediefostran samt en trygg och tillgänglig mediemiljö. Enligt statens budget 2016 ligger fokus inom kulturpolitiken på att utveckla en trygg mediemiljö, främja mediekompetensen, medie- och filmfostran samt de allmänna bibliotekens arbete inom mediefostran.

Understöden riktas till projekt som stärker medborgarnas, i synnerhet barns, ungas och specialgruppers, mediefostran och mediekompetens eller främjar trygg och tillgänglig användning av digitala tjänster. Understöd beviljas för stärkande av kompetensen inom mediefostran, utveckling och spridning av praxis som främjar mediefostran och mediekompetens, spridning av information om mediefostran och mediekompetens på ett brett område eller främjande av trygg och tillgänglig användning av digitala tjänster. Ansökningstiden går ut t 31.03.2016.

Läs mer om specialunderstödet här.

 

17.2.2016

Ny mediekunskapsprojekt inom förskole- och nybörjarundervisning

Utbildningsverket i Helsingfors stad har startat ett utvecklingsprojekt som heter Paddagogik i Helsingfors. Projektets fokus är på mediekunskapsfrågor inom förskole- och nybörjarundervisning på svenska i Helsingfors. Syftet med utvecklingsprojektet är att skapa en gemensam och liknande verksamhetskultur inom förskole- och nybörjarundervisning och att möjliggöra en smidig och trygg övergång för barnen. I projektet vill man utveckla den pedagogiska användningen av medieapparatur så att den förknippar förskolornas och skolornas vardag, dataadministration samt möjligheterna för informell inlärning på ett pedagogiskt ändamålsenligt sätt.

Du kan läsa mer om projektet här.

3.2.2016

Samling av mediekunskap till grundskollärare publicerat

Sällskapet för mediefostran har publicerat en materialsamling i mediefostran för grundskollärare. I samlingen kan man hitta publikationer, guidebroschyrer och lektionstips så väl som allmän information om multilitteracitet och den nya läroplanen. Den nya läroplanen 2016 betonar vikten av multilitteracitet, digitala kunskaper samt undervisning som överskrider ämnesgränser. Mediefostran passar utmärkt till en sådan undervising. Den hjälper också att anknyta undervisningen till elevernas vardag. Enligt den nya läroplanen är det också viktigt i sig att barn och unga lär sig navigera i den mångfacetterade och digitala medievärlden.

Vårt samhälle är starkt medierat och medierna påverkar människornas, också barns och ungas, identitet och världsbild betydligt. Därför är det viktigt att behandla medierelaterade saker och väcka en informerad syn på medietexter och -representationer under skolåren. Sällskapet för mediefostran har nu skapat en materialsamling som hjälper grundskollärarnas arbete i det här. Kolla samlingen här och få inspiration till mediefostran!

1.2.2016

Vad litar unga på webben på?

Enligt ungdomar i årskurs 7–9 är det viktigt att informationen på webben är pålitlig. Det framgår av undersökningen Vad litar unga på webben?, som TNS Gallup har gjort på uppdrag av Tidningarnas Förbund. De unga tror att betydelsen av pålitlig information på webben kommer att öka i framtiden. Undersökningen Vad litar unga på webben? är en del av Dagstidningsveckan (1–5.2), som i år har temat ”Är det sant?”. Deltagarna representerar 13–15-åringar i Finland och indelades efter kön, ålder och bostadsort. Undersökningen besvarades av 554 ungdomar.

I undersökningen kartlades också vad de unga gör på webben dagligen och hur de följer nyheterna. YouTube och sociala medier är de mediekanalerna som unga använder mest dagligen. De populäraste tjänsterna inom sociala medier är enligt undersökningen YouTube och WhatsApp. Över 80 procent av ungdomarna i årskurs 7–9 använder dessa. Sociala medier är också ungas viktigaste nyhetskälla. Hela 57 procent av de unga följer nyheterna via sociala medier.

Mer än tre fjärdedelar säger sig stöta på osann, felaktig eller otydlig information åtminstone ibland. Undersökningen visar att årskurserna 7–9 är en kritisk tid för mediefostran. Det är viktigt att unga i denna ålder lär sig om källkritik och hur man avgör om informationen är pålitlig. Även om undersökningen visar att de unga är mycket medvetna om pålitlighetsproblemen på webben, är det fortfarande viktigt att öka ungas mediekunskap och ge dem verktyg att hantera information speciellt på nätet. Du kan läsa mer om undersökningen här.

19.1.2016

Videotävling Ungasidéer.fi

Har någon ung person som du känner, eller som du till exempel lär, en idé som hon skulle vilja dela med andra? Finns det till exempel i hennes närmiljö eller skola några saker som kanske borde bli bättre? Uppmuntra din klass, hobbygrupp eller ditt barn att dela sin idé med hjälp av ett videoinslag och delta i tävlingen Ungasidéer.fi här.

Idéer kan presenteras antingen individuellt eller i grupp, exempelvis tillsammans med hela klassen eller med ett gäng kompisar. Alla 13–20-åringar kan delta i tävlingen. Under 18-åringar bör ha föräldrarnas tillstånd att publicera videon och delta i tävlingen. Tävlingen ordnas av Koordinaatti – Utvecklingscentret för ungdomsinformations- och rådgivningsarbetet. Koordinaatti är en allmännyttig, ideell organisation vars verksamhet finansieras av utbildnings- och kulturministeriet. Videotävlingen är en del av Mediekunskapsveckans verksamhet och det Nationella audiovisuella arkivet KAVI står för den nationella koordineringen.

9.12.2015

Föräldrars bakgrund och utbildning viktiga för barns medievanor

Barns medievanor varierar ofta i förvånansvärt stor utsträckning med demografiska faktorer. Föräldrars härkomst, utbildning och inkomst samt boendekommunens storlek har betydelse för barnens innehav, tillgång till och användning av smarta telefoner, surfplattor, datorer och tv-apparater. Det visar Statens medieråds nya rapport Ungar & medier 2015: demografi.

Studien Ungar & medier har genomförts vartannat år sedan 2005. Tidigare under 2015 har tre delrapporter publicerats.

– Lite förenklat kan man säga att familjens ekonomi är den faktor som mest påverkar om barnen över huvud taget använder ett medium. Om du inte har en mobil, är det svårt att använda en. Hur man använder medier är istället huvudsakligen relaterat till föräldrarnas utbildning: barn till lågutbildade använder medier längre tid än andra, säger Ulf Dalquist, forskningsansvarig vid Statens medieråd.

Det är första gången Statens medieråd genomför en analys av hur demografiska faktorer – föräldrars härkomst, utbildning och inkomst samt boendekommunens storlek – påverkar barns och ungas medievanor och attityder till dessa.

– Vi har anat att dessa skillnader finns, men nu har vi belägg för våra misstankar, säger Ewa Thorslund, direktör för Statens medieråd.

Läs mer on studien här.

 

3.12.2015

Sällskapet för mediefostran ger ut sin jubileumspublikation

Minne menet.Idag blir det 10 år sedan Sällskapet för mediefostran i Finland grundades. För att fira födelsedagen ger Sällskapet för mediefostran nu ut en 10-års jubileumspublikation som heter Minne menet, mediakasvatus? (Vart är du på väg, mediefostran?) Publikationen innehåller olika artiklar samt en rapport om mediefostrans framtid.

I stället för att dra sig till minnes av historia vill Sällskapet för mediefostran ta en blick på möjliga scenarion för mediefostrans framtid och vad som är mediefostrans roll i samhället just nu. Dessutom diskuterar olika sakkunniga och aktörer inom mediefostran sina syn på mediefostrans utveckling i Finland samt det 10-åriga sällskapet.

Jere Rinne och Hannu Linturi har skrivit en rapport av en eDelfoi-panel som Sällskapet för mediefostran och Otavan opisto genomförde i september 2015. Rapporten handlar om mediefostrans framtid. Den har haft 159 svarare som tagit ställning till 10 påståenden kring mediefostran. Påståendena handlar om till exempel virtuella miljöer, ojämlikhet, yttrandefrihet och aktivt medborgarskap. Enligt svaren målar Rinne och Linturi upp fyra möjliga framtidsbilder som öppnar olika gångar i mediefostrans framtid.

Varje svarare i panelen fick kommentera påståendena fritt och anonymt och ta ställning till påståendenas sannolikhet att förverkligas. Enligt svararna kommer den virtuella miljön att vara allt svårare att differentiera från den fysiska. Utvecklingen av virtuella miljöer ses som sannolik men inte önskvärd. Svararna tror också att år 2025 kommer hälften av 15-25-åriga att leva i ”en privat bubbla”. Majoriteten av svararna är oroade över hur alla kan garanteras jämlik möjlighet för att lära sig kritisk medieläsförmåga och -uttryckande. Svararna anser att växelverkan mellan människan och tekniken kommer att ändras. Emellertid tror de att innehåll som människor själv producerat för andra i medierna kommer att växa i mängd.

Du kan ladda ner publikationen här.

 

20.11.2015

Mediekonst fostrar! – AV-arkkis EDU-tjänst nu även på svenska

Distributionscentret för finländsk mediekonst AV-arkkis webbplats Mediekonst fostrar! är avsedd för medie- och konstfostran, och finns nu tillgänglig även på svenska. Webbplatsen erbjuder högklassigt läromedel samt Finlands främsta mediekonstnärers videoverk, vilka får användas gratis och lagligt som en del av undervisningen.

Mediekonst ifrågasätter ofta den traditionella mediebilden och fungerar väl i undervisningen av audiovisuellt berättande. Läromedlet kan anpassas för konst- och mediefostran för barn och ungdomar i olika åldrar och integreras i undervisningen av andra ämnen. Läs mer om projektet här.

De fyra läromedlen som AV-arkki producerat finns i webbtjänsten. Hittills finns det tre svenskspråkiga material i tjänsten: Vad hör du?, Vem berättar? och Hur undersöker jag?. Guiderna innehåller uppgifter som stöder både diskussion och det egna producerandet.

Tjänsten får användas gratis, men kräver registrering.

AV-arkki producerar tjänsten Mediekonst fostrar! som en del av mediekunskapsprojekt stödda av bl.a. Undervisnings- och kulturministeriet, Nylands konstkomission vid Centret för konstfrämjande samt Svenska Kulturfonden.

29.10.2015

De Ungas Akademis fototävling för ungdomar

De Ungas Akademis fototävling har i år temat Min röst. Du kan delta i tävlingen om du är mellan 12 och 18 år och bor i Finland. Tävlingen går ut på att du ska göra en egen tolkning av temat genom ett fotografi. Det är fritt att själv välja komposition, motiv och innehåll. Du kan delta med bilder som är tagna under perioden 1-30.11.2015. Vinnarna utses den 17.12 på G18 (Georgsgatan 18) och tävlingsbidragen ställs ut hela januari 2016. Fototävlingen ordnas i samarbete med Svenska veckan/Folktingen. Mer information om tävlingen finns här.

28.10.2015

Kvalitetspriset för kulturtidskrifter till Iso Numero

Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen har delat ut kvalitetspriset för kulturtidskrifter. Priset gick till Kultur-, opinions- och vetenskapstidskrifternas förbund Kultti rf:s tidskrift Iso NumeroIso Numero är en gatukulturtidskrift som för första gången kom ut i Finland 2011. Merparten av Iso Numeros texter har handplockats ur finländska kulturtidskrifter.

1 2 3 4 5 7