Yhteensä 116 materiaalia

Föräldrarnas hustavla om sociala medier

Förebyggande rusmedelsarbete EHYT ry hustavla

Information om olika fenomen i sociala medier och tips på hur man diskuterar temat. De flesta barn och unga använder internet och sociala medier dagligen. När vårdnadshavarna känner till för- och nackdelarna med sociala medier, kan de också vägleda sina barn angående dem.Föräldrarnas hustavla om sociala medier erbjuder dig som förälder hjälp och stöd hur

Netikett på lättläst svenska

Lärum, Specialpedagogiska läromedel på svenska i Finland, Föreningen för de Utvecklingsstördas Väl rf, Kehitysvammaliitto ry 10 rad

10 goda råd om internet – netikett på lättläst svenska är en publikation inom Lättläst it-projektet som arbetar för digital delaktighet och sprider information om trygg internetanvändning till riskgrupper, bland annat elever med specialbehov och personer med utvecklingsstörning. Du kan läsa den här. Projektet Lättläst it enligt Tikas ska öka möjligheterna för personer med stora

Barn och medier – En handbok för fostrare 2014

Nationella audiovisuella institutet (KAVI), Aikakausmedia, Lastenlinkit.fi, Finlands Lionsförbund rf, Mannerheims Barnskyddsförbund och Kommunikationsverket. barn och medier

Barn och medier – En handbok för fostrare presenterar barns medievärld ur flera olika perspektiv. Tanken är att handboken skall kunna hjälpa föräldrar och andra vuxna att förstå hur deras barns medievärld ser ut och ger tips i hur barnets medieanvändning kan stödas. Handboken har sammanställts inom ramen för projektet Mediekunskapsveckan år 2014.

Duckface/Stoneface – Sociala medier, onlinespel och bildkommunikation bland killar och tjejer i årskurs 4 och 7

Statens medieråd (Sverige) duckface

Statens medieråds studie Duckface/Stoneface – Sociala medier, onlinespel och bildkommunikation bland killar och tjejer i årskurs 4 och 7 undersöker centrala onlineaktiviteter bland 10- respektive 13-åringar ur ett genusperspektiv. Det visar sig att det genomgående finns mycket starka drag av isärhållande av könen både online och offline. Du kan läsa ett sammandrag av studien här 

Internet – så funkar det!

Stiftelsen för internetinfrastruktur (.se), Tekniska muséet, Sverige internet

Publikationen är en illustrerad berättelse för lågstadiebarn som förklarar hur internet och dess adressystem fungerar. Syftet är att möta nyfikenheten hos elever i klass 1 till 3 kring hur internet fungerar och stimulera diskussioner kring tekniken i skolans klassrum. Nätet är en central del i barnens liv och guiden är en chans för dem att

En kvart om dagen

Hem och Skola en kvart

Visst vore det underbart om barnen och de unga älskade att läsa, var nyfikna och hade ett starkt modersmål och att de dessutom att de hade en stark svenska; att de pratade, läste och skrev – gärna och bra. Men vi vet också att det behövs hårt arbete för att uppnå detta. ”En kvart om

1 10 11 12