Yhteensä 123 materiaalia

Consumer Classroom

Europeiska kommissionens generaldirektorat för hälso- och konsumentfrågor

Nätsidan Consumer Classroom innehåller interaktiva verktyg och information om konsumtion, som lärare kan använda i undervisning. Consumer Classrooms webbplats syftar till att främja konsumentkunskap och i synnerhet till att stimulera undervisningen av ämnet i europeiska gymnasieskolor. Det är en flerspråkig alleuropeisk webbplats som finansieras av Europeiska kommissionens generaldirektorat för hälso- och konsumentfrågor. Webbplatsens styrka ligger

Jag <3 internet

Statens medieråd m.fl.

Jag <3 internet – dina rättigheter och skyldigheter online är ett lärarmaterial som har producerats i ett samarbete med en rad olika myndigheter och organisationer. Materialet är avsett att användas till en workshop under Safer Internet Day. I materialet diskuteras komplexa frågor som många barn och unga måste hantera i sin nätvardag. Jag <3 internet

Lektionsbanken av Konsumentverket

Konsumentverket (Sverige)

Lektionsbanken av Konsumentverket är en idébank, i första hand för lärare. Här hittar du underlag och inspiration för att ta upp konsumentfrågor i undervisningen. Lektioner och övningar är indelade i olika ämnen och för olika åldersgrupper, sedan är det du som lärare som anpassar upplägget efetr din klass.

Lärarhandledning om barn och ungas liv på nätet

Statens medieråd 

Handledningen innehåller övningar och tips kring barns och ungas medievardag. Materialet knyter an till pjäsen <3mig.nu, men kan också användas självständigt. Lärarhandledningen är gjord av Statens medieråd, som i Sverige är regeringens expertmyndighet när det gäller barns och ungas medievardag. Syftet med handledningen är att ge lärare stöd för att diskutera medievardagen i ett större

Nätverk och idéer till mediekunskap -broschyr

Sällskapet för mediefostran

PDF-broschyr om mediekunskap i Finland. Producerad av Sällskapet för mediefostran. Fritt att skriva ut och dela ut. Man kan beställa en bunt broschyrer direkt från oss.

Information om barns och ungas mänskliga rättigheter

Barnombudsmannens byrå

Förverkligas dina rättigheter? Barnombudsmannens byrås har gett ut en ny broschyr som ger information om barns och ungas mänskliga rättigheter i Finland och om barnombudsmannens verksamhet. Broschyren berättar också om vilka rekommendationer FN har gett finska staten för att främja barnets rättigheter. Barnombudsmannen anser att det för barnens liv i Finland behövs mer vuxennärvaro och

Handbok om hur man intervjuar och fotograferar barn

Centralförbundet för Barnskydd, Finlands journalistförbund och Aikakauslehtien Liitto

Centralförbundet för Barnskydd, Finlands journalistförbund och Aikakauslehtien Liitto samt deras samarbetspartner har sammanställt en handbok som erbjuder hjälp med etiska och praktiska frågor när det gäller att intervjua och fotografera barn och ungdomar. I Finland har förhållandet mellan media och minderåriga hittills varit något av ett oskrivet blad. Utarbetandet av handboken upplevdes som viktigt, eftersom

Föräldrarnas hustavla om sociala medier

Förebyggande rusmedelsarbete EHYT ry

Information om olika fenomen i sociala medier och tips på hur man diskuterar temat. De flesta barn och unga använder internet och sociala medier dagligen. När vårdnadshavarna känner till för- och nackdelarna med sociala medier, kan de också vägleda sina barn angående dem.Föräldrarnas hustavla om sociala medier erbjuder dig som förälder hjälp och stöd hur

Netikett på lättläst svenska

Lärum, Specialpedagogiska läromedel på svenska i Finland, Föreningen för de Utvecklingsstördas Väl rf, Kehitysvammaliitto ry

10 goda råd om internet – netikett på lättläst svenska är en publikation inom Lättläst it-projektet som arbetar för digital delaktighet och sprider information om trygg internetanvändning till riskgrupper, bland annat elever med specialbehov och personer med utvecklingsstörning. Du kan läsa den här. Projektet Lättläst it enligt Tikas ska öka möjligheterna för personer med stora

Barn och medier – En handbok för fostrare 2014

Nationella audiovisuella institutet (KAVI), Aikakausmedia, Lastenlinkit.fi, Finlands Lionsförbund rf, Mannerheims Barnskyddsförbund och Kommunikationsverket.

Barn och medier – En handbok för fostrare presenterar barns medievärld ur flera olika perspektiv. Tanken är att handboken skall kunna hjälpa föräldrar och andra vuxna att förstå hur deras barns medievärld ser ut och ger tips i hur barnets medieanvändning kan stödas. Handboken har sammanställts inom ramen för projektet Mediekunskapsveckan år 2014.

1 10 11 12 13